Władze Fundacji

Założyciele

Andrzej hr. Bniński h. Łodzia
Jerzy Wardęski h. Godziemba
Katarzyna Bolechowska h. Rola

Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu Fundacji – Andrzej Bniński
Wiceprezes Zarządu Fundacji – Jerzy Wardęski
Wiceprezes Zarządu Fundacji – Katarzyna Bolechowska

Rada Fundacji

Anna Bnińska
Małgorzata Wardęska
Jacek Bolechowski

Statut

CELE, FORMY I ZAKRES
DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

Celami Fundacji są:

1.  Ochrona, rewitalizacja, zagospodarowanie i utrzymanie obiektów zabytkowych, w tym zespołów dworsko pałacowych, dworsko parkowych oraz innych obiektów zabudowy historycznej i sakralnej.

2. Dążenie do wypracowania zgody ogólnonarodowej w zakresie porozumienia w przedmiocie rekompensaty, restytucji i zadośćuczynienia dotyczących mienia utraconego od 1939 r. i szkód poniesionych w wyniku II Wojny Światowej.

3. Reprezentowanie środowiska ziemiańskiego i osób z nim związanych przed wszystkimi organami władzy publicznej, sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz wszelkimi instytucjami i organizacjami.

4. Ochrona materialnych i niematerialnych składników majątkowych, w tym: praw, roszczeń i ekspektatyw zdolnych do podlegania procesom restytucji i rekompensaty dotyczących mienia ruchomego i nieruchomego na rzecz osób wywodzących się lub związanych ze środowiskiem ziemiańskim.

5. Ochrona, zagospodarowanie, zarządzanie składnikami majątkowymi, w tym również uzyskanymi w ramach rekompensaty i odzyskiwanymi na rzecz osób wywodzących się lub związanych ze środowiskiem ziemiańskim.

6. Wspieranie, popularyzowanie i ochrona twórczości artystycznej, naukowej i intelektualnej na rzecz osób wywodzących się lub związanych ze środowiskiem ziemiańskim.

7. Wspieranie, wszczynanie, popularyzowanie i finansowanie badań genealogicznych i historycznych, upamiętnianie, archiwizowanie i publikowanie historii osób, miejsc oraz zdarzeń związanych ze środowiskiem ziemiańskim.

8. Wspieranie, wszczynanie, popularyzowanie i finansowanie działań na rzecz Kościoła Katolickiego.

9. Popularyzowanie postaw patriotycznych, podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwijanie świadomości i tożsamości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

10. Umacnianie i popularyzowanie lokalnej tożsamości kulturowej i historycznej wśród mieszkańców terenów, na których znajdują się obiekty zabudowy historycznej i sakralnej.

11. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz wzrost lokalnej aktywności obywatelskiej i społecznej.

12. Organizowanie inicjatyw społecznych oraz wspomaganie inicjatyw innych fundacji, stowarzyszeń, organizacji, instytucji oraz organów władzy publicznej zgodnych z celami Fundacji

13. Działalność edukacyjna, badawcza, wydawnicza i archiwizacyjna.

14. Upowszechnianie i wdrażanie integracji międzypokoleniowej osób wywodzących się ze środowiska ziemiańskiego.

15. Popularyzacja wiedzy o owadach zapylających, ich ochrona oraz zwiększanie populacji.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Pozyskiwanie środków finansowych oraz organizowanie zbiórek pieniężnych z przeznaczeniem na renowację oraz konserwację obiektów zabytkowych własnych i niebędących własnością Fundacji oraz na realizację innych celów Fundacji.

2. Przejmowanie we władanie oraz na własność składników majątkowych, w tym obiektów zabytkowych poprzez wszelkie dopuszczalne formy prawne, ich rewitalizacja oraz adaptacja.

3. Organizowanie, popieranie i finansowanie działań na rzecz osób wywodzących się ze środowiska ziemiańskiego lub z nimi związanych w związku z zamierzeniami inwestycyjnymi i organizacyjnymi dotyczącymi wszelkich składników majątkowych, w tym przed wszystkimi organami władzy publicznej, sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz wszelkimi instytucjami i organizacjami.

4. Sprawowanie zarządu nad nieobjętymi składnikami majątkowymi na rzecz osób wywodzących się ze środowiska ziemiańskiego lub z nimi związanych oraz występowanie w tym zakresie przed wszystkimi organami władzy publicznej, sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz wszelkimi instytucjami i organizacjami

5. Udzielanie wszechstronnej pomocy w zagospodarowaniu składników majątkowych własnych oraz odzyskanych i uzyskanych w ramach rekompensaty na rzecz osób wywodzących się ze środowiska ziemiańskiego lub z nimi związanych.

6. Organizowanie, popieranie i finansowanie prac naukowych, archiwizacyjnych, dokumentacyjnych, pamiętnikarskich oraz wszelkich innych działań, w tym tworzenie cyfrowych baz danych, mających na celu utworzenie Archiwum Ziemiaństwa, które będzie dokumentowało, publikowało i rozpowszechniało historię ziemiaństwa polskiego oraz osób, miejsc i zdarzeń z nimi związanych.

7. Pomoc prawną i finansową w zakresie ochrony praw autorskich twórców oraz doradztwo i pomoc w zakresie ochrony prawa autorskiego osobom wywodzącym się ze środowiska ziemiańskiego oraz osobom z nimi związanym wraz z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych w tym zakresie (w szczególności w zakresie wynagrodzeń i opłat należnych twórcom).

8. Popieranie twórczości artystycznej, naukowej i intelektualnej osób wywodzących się ze środowiska ziemiańskiego oraz osób z nimi związanych poprzez wspieranie, ochronę i finansowanie twórczości i dokonań artystycznych, naukowych, intelektualnych.

9. Organizowanie akcji oraz kampanii społecznych.

10. Prowadzenie działań wspomagających społeczności lokalne i instytucje działające na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego w szczególności w zakresie edukacji, nauki, kultury i informacji.

11. Współdziałanie z instytucjami, organizacjami osobami fizycznymi i prawnymi zarówno w kraju jak i za granicą, dla osiągania wspólnych celów statutowych, w formie wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

12. Współdziałanie z organami administracji publicznej w zakresie celów statutowych Fundacji.

13. Współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego.

14. Organizowanie, popieranie i finansowanie działań mających na celu popularyzację wiedzy o owadach zapylających, ich ochronę i zwiększanie populacji oraz popularyzowanie produktów pszczelich.

15. Współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami ochrony owadów zapylających.